Jokainen tarvitsee mahdollisuuden oppia omalla tavallaan

Jokainen tarvitsee mahdollisuuden oppia omalla tavallaan

Jotkut meistä syntyvät maailmaan joiltain neurologisilta ominaisuuksiltaan vähän erilaisina kuin muut, ja usein nämä ominaisuudet vaikuttavat myös oppimiseen. Varsinaisia kehityksellisiä oppimisvaikeuksia ovat lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus (eli lukivaikeus) ja matematiikan vaikeus, ja nykyään mukaan luetaan usein myös hahmottamisen vaikeus. Lisäksi monet neuropsykiatriset vaikeudet, kuten ADHD ja autismi, voivat aiheuttaa oppimisessa ja koulunkäynnissä – sekä myöhemmin opiskelussa, työssä ja tavallisessa arjessa – hankaluuksia.

Tämä joukko erilaisia oppijoita on suuri: arvioiden mukaan noin viidesosalla väestöstä on joku tai joitakin näistä ominaisuuksista. Siten sillä, miten oppimisen vaikeudet tunnistetaan, miten niissä tuetaan ja miten erilaisiin oppijoihin suhtaudutaan, on valtava yhteiskunnallinen merkitys.

Parin viime vuosikymmenen aikana tieto ja ymmärrys oppimisen vaikeuksista ja tuen keinoista on lisääntynyt huimasti, mutta vielä paljon on tehtävää, jotta oppimisen mahdollisuudet olisivat kaikille yhdenvertaiset ja jokainen saisi potentiaalinsa sekä omaan että yhteiskunnan käyttöön.

Kokemuksen ääni ja kokemustieto

Tiedon ja ymmärryksen lisäämisessä ihan keskeistä on kuulla erilaisten oppijoiden kokemuksia koulunkäynnistä, opiskelusta, työstä ja arjesta. Meille Erilaisten oppijoiden liitossa kokemustieto on asiantuntija- ja tutkimustiedon rinnalla ensiarvoisen tärkeää, ja sitä haluamme vahvistaa ja nostaa esiin. Meihin yhteyttä ottavat ja toimintaamme osallistuvat erilaiset oppijat haluavat toisaalta ymmärtää paremmin itseään: saada tietoa, vertaistukea ja keinoja opiskeluissa/työssä selviytymiseen. Toisaalta he haluavat auttaa muita ja lisätä laajemmin ymmärrystä erilaisuutta kohtaan, jotta tulevaisuudessa oppimisen polku olisi myös oppimisen vaikeuksia kokeville helpompi kulkea.

Erilainen oppija lapsena, erilainen oppija läpi elämän

Erilaisten oppijoiden liitossa toimii kasvava, aktiivinen ja innovatiivinen kokemusasiantuntijoiden joukko, joka haluaa edistää ennen kaikkea ymmärrystä erilaisesta oppijuudesta kokemuksellisena ja kokonaisvaltaisesti elämään vaikuttavana asiana. Yhteisenä ja yleisesti jaettuna kokemuksena nousevat kerta toisensa jälkeen häpeän, riittämättömyyden, ulkopuolisuuden ja turvattomuuden tunteet. Nämä vaikuttavat vahvasti paitsi minäkäsitykseen ja itsetuntoon oppijana, myös siihen, miten uskaltaa olla oma itsensä ja ilmaista omat ajatuksensa. Kokemustoiminnan kehittäjä Saana Alanko, joka myös itse on erilaisen oppimisen kokemusasiantuntija, on viisaasti todennut, että häpeän tunteesta johtuva todellisen minän piilottaminen estää aidon kohtaamisen muiden kanssa, sillä häpeäänsä peittelevä ei osallistu vuorovaikutustilanteisiin omana itsenään.

Kohtaamisen taito

Kaikkein tärkeintä oppimisen tuessa onkin kohtaamisen taito. Aito, hyväksyvä kohtaaminen edellyttää halua ymmärtää toisen todellisuutta ja sitä, miten toinen kokee ympäristön fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti. Opettajan asenne ja käsitys lapsesta tai nuoresta ja hänen potentiaalistaan välittyy joka tapauksessa kaikissa kohtaamistilanteissa. Jos lapsi tai nuori nähdään hyvänä ja pystyvänä juuri sellaisena kuin hän on, ja se osoitetaan hänelle jokapäiväisessä arjessa, suurin osa ”työstä” on jo tehty. Kun tämä perusta on kunnossa, konkreettiset oppimisen tukikeinot auttavat varmasti vaikeuksien kompensoimisessa.

Sama pätee yhtä lailla aikuisiin. Hyväksyvä suhtautuminen ja kiinnostus työkaverin erilaista olemisen ja tekemisen tapaa kohtaan rohkaisee häntä antamaan koko potentiaalinsa yhteiseen kehittämiseen ja avaa uusia näkökulmia koko työyhteisön toimintaan.

Sarianna Reinikainen, KT, toiminnanjohtaja

Erilaisten oppijoiden liitto
  • valtakunnallinen järjestö, perustettu vuonna 2001
  • edistää erilaisten oppijoiden yhdenvertaisuutta arjessa, osaamisen kehittämisessä ja työelämässä
  • lisää tietoa ja ymmärrystä oppimisvaikeuksista ja tuen keinoista sekä vaikuttaa erilaisia oppijoita koskeviin ratkaisuihin ja päätöksentekoon
  • asiantuntijuuden kärjet: 1) erilaisen oppijan kohtaaminen, 2) oppimisen tuen keinot ja välineet ja 3) kokemustieto
  • keskeisimmät toimintamuodot: neuvonta ja ohjaus, vertaistuki ja kouluttaminen.

Lähteet

Alanko, S. (2021) Eniten mä pelkään sitä että paljastun tyhmäksi. HUMAK.

Kaartinen, V. & Orell, M. (2021) Haastattelussa Saana Alanko: Turvallinen tila – lupa oppia omalla tavalla. Kielikukko 4/2021. Finnish Reading Association.

www.eoliitto.fi

www.oppimisvaikeus.fi